VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ BUSINESS AUKCE CAR AUKCE č.:

 

Preambule

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje Vozidel v Internetové business aukci Car Aukce (dále jen „Aukce“), jejichž termín Aukce je od 1. 8. 2017 včetně. K tomuto datu pozbývají účinnosti veškeré dříve zveřejněné Všeobecné obchodní podmínky Internetové business aukce Car Aukce. Tato Aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.

 

Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a vyhlašovatelem soutěže je Car Aukce, spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČO: 26972697 zastoupená Petrem Hodným, jednatelem společnosti (dále jen „Car Aukce“).

 

Článek č. 1

Vymezení pojmů

 

„Aukční autobazar Car Aukce“ je provozovna Car Aukce, která se nachází na adrese K Raškovci 1360/V, Kolín 5 - Zálabí, PSČ 280 02. Provozní doba Aukčního autobazaru Car Aukce je zveřejněna na internetových stránkách www.caraukce.cz.

 

„Vozidlem“ se rozumí nové nebo ojeté silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které je nabízeno k prodeji v Aukci.

 

„Aukce“ je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých Vozidel uvedených v Nabídce vozidel určených k prodeji. Předmětem smlouvy je koupě příslušného Vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce. Zásady ostatního obsahu kupní smlouvy jsou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž se koná formou internetové aukce na internetových stránkách www.caraukce.cz. vždy dne a čase, který je zveřejněn v Kartě vozidla.

 

„Nabídka vozidel“ je seznam vozidel nabízených k prodeji formou Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách v sekci Služby/Internetová business aukce Car Aukce/Nabídka vozidel. U každého Vozidla v seznamu je uvedena Vyvolávací cena a termín Aukce.

 

„Karta vozidla“ je souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu Vozidlu. Obsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce. Tato karta má elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách www.caraukce.cz.

 

„Vyvolávací cenou“ se rozumí cena, za níž je Vozidlo nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce.

 

„Kupní cenou“ se rozumí cena, kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi Vozidla a Car Aukce ji dle čl. 3 odst. 10 těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdila.

 

„Registrovaným dražitelem“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, které na základě její žádosti Car Aukce vytvořila vlastní uživatelský účet a přidělila jí přihlašovací údaje k tomuto účtu a tím jí umožnila účastnit se Aukce.

 

„Účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla.

 

„Vítězným účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla, a tato nabídka do ukončení aukce daného Vozidla nebyla překonána jiným Účastníkem aukce.

 

„Pokyny pro převzetí vozidla“ se rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení o tom, za jakou částku bylo dané Vozidlo vydraženo a jakým způsobem je Vítězný účastník aukce povinen uhradit

Kupní cenu spolu se všemi poplatky v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedených a jakým způsobem je povinen si toto Vozidlo převzít.

 

Článek č. 2

Nabídka Vozidel

 

1.             Zájemci o Vozidla zveřejněná v Nabídce vozidel mají možnost si tato Vozidla nezávazně prohlédnout v místě, které je zveřejněno v kartě vozidla v době od zveřejnění Vozidla do dne konání Aukce. Prohlídky Vozidel se mohou uskutečnit pouze v provozní době za podmínek zveřejněných v kartě vozidla.

 

2.             Car Aukce si vyhrazuje právo vyřadit Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky vozidel do okamžiku zahájení internetové aukce. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel se rozumí okamžik, kdy je Vozidlo odstraněno z Nabídky vozidel na internetových stránkách v sekci Služby/Internetová business aukce Car Aukce/Nabídka vozidel. Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel nevzniká Registrovaným dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu.

 

Článek č. 3

Prodej Vozidel v Aukci

 

1.             Aukce probíhá na internetových stránkách www.caraukce.cz a nakupovat Vozidla v této Aukci jsou oprávněni pouze přihlášení Registrovaní dražitelé.

2.             Má se za to, že zájemci o nabízená Vozidla měli dostatečný časový prostor seznámit se s těmito Vozidly v Aukčním autobazaru Car Aukce (jak prostřednictvím internetové prezentace, tak osobní prohlídkou vozidla) a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají technický a právní stav těchto Vozidel.

3.             Nabídka vozidel pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.caraukce.cz, nejpozději však 24 hodin před zahájením této Aukce. Vozidla jsou nabízena ke koupi dle pořadí uvedeného v této nabídce.

4.             Aukce začíná ve stanovený den a čas, který je zveřejněn v kartě vozidla a účastnit se jí mohou pouze Registrovaní dražitelé přihlášení na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním přihlašovacích údajů. Do Aukce je možné vstupovat pouze v den jejího konání z hlavní stránky v části „Dnešní internetové aukce“ prostřednictvím tlačítka „Vstoupit do aukce“.

5.             Vozidla se draží v Aukci postupně podle aukčních čísel.

6.             Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu vozidla, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný a neodvolatelný návrh na Kupní cenu, přijal návrh podmínek kupní smlouvy, která je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a návrh podmínek smlouvy o smluvní pokutě obsažený v čl. 3 odst.12 těchto všeobecných obchodních podmínek.

7.             Aukce každého vozidla začíná jeho 10-ti sekundovým představením, po níž začne probíhat samotná aukce daného vozidla. Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny a krok zvyšování nabídky je Kč 1.000,-. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko „Nabídnout“ nebo prostřednictvím funkce „Robot“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval 25-ti sekund pro podání vyšší nabídky. Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v intervalu 25-ti sekund od podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu.

8.             Vyrozumění ostatních účastníků Aukce, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce tohoto Vozidla se na monitoru každého Účastníka aukce objeví text „Prodáno, Moje nabídka nebyla nejvyšší“.

9.             Vítěznému účastníku aukce bude neprodleně po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam Vozidel, u nichž nabídl tento Účastník aukce nejvyšší Kupní cenu.

10.           Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy Car Aukce zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro převzetí vozidla a/nebo tyto pokyny zpřístupní Vítěznému účastníkovi aukce na internetových stránkách v sekci Moje aukce/Vydražená vozidla. Car Aukce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy Účastníka aukce na Kupní cenu Vozidla. V případě, že Car Aukce nepotvrdí výše uvedeným způsobem Vítěznému účastníkovi aukce platnost ukončené Aukce do 24 hodin od jejího skončení, má se za to, že Car Aukce využívá svého práva k odmítnutí předložených návrhů Účastníka aukce na Kupní cenu Vozidla. V takovém případě nemá Vítězný účastník aukce nárok na náhradu případně vzniklé škody ze strany Car Aukce.

11.           Vítězný účastník, kterému Car Aukce zaslala Pokyny pro převzetí vozidla nebo mu je zpřístupnila (viz.odst. 10 článku 3), je oprávněn a současně povinen do pěti pracovních dnů ode dne konání Aukce, splnit podmínky uvedené Pokynech pro převzetí vozidla a podmínky uvedené v Kupní smlouvě, zejména pak zaplatit Kupní cenu včetně všech poplatků ve všeobecných podmínkách uvedených, podepsat Kupní smlouvu, převzít Vozidlo za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy (text Kupní smlouvy a Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek). Nesplnění některé z takových podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo Car Aukce odstoupit od Kupní smlouvy.

12.           V případě, že si Vítězný účastník aukce nevyzvedne vozidlo ve stanovené lhůtě má Car Aukce právo účtovat za takto nevyzvednuté vozidlo, při jeho odběru, parkovné a to ve výši Kč 90,- za každý následující den od pátého dne od odeslání pokynů pro odebrání vozidla do data fyzického odebrání vozidla v provozovně Car Aukce včetně.

13.           Nesplní-li Vítězný účastník povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 11 nebo čl. 4 odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Poskytl-li Vítězný účastník dílčí peněžité plnění na Kupní cenu, je Car Aukce oprávněna započíst svoji pohledávku z titulu smluvní pokuty a případný rozdíl ve prospěch Vítězného účastníka, poukázat Vítěznému účastníkovi do 30-ti dnů od písemného oznámení o provedeném zápočtu.

14.           Car Aukce neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.

15.           Car Aukce neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu Car Aukce poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.

16.           Car Aukce nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. Car Aukce má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.

17.           Pokud chce Registrovaný dražitel financovat nákup Vozidla formou leasingu nebo úvěru, je povinen se před zahájením aukce informovat u Car Aukce o možnosti takovéhoto způsobu financování.

 

Článek č. 4

Další ustanovení

 

       Car Aukce je oprávněna účtovat k vydraženému vozidlu administrativní poplatek hrazený kupujícím. Výše administrativního poplatku ke každému vozidlu je stanovena v návaznosti na dosaženou konečnou prodejní cenu a to v následujících sazbách.

 

 Cena vozu od               0 Kč do   30 000 Kč       – 0,- bez DPH

 Cena vozu od       30 001 Kč do 100 000 Kč      - 2 200,- bez DPH

 Cena vozu od     100 001 Kč do 200 000 Kč      - 3 000,- bez DPH

 Cena vozu nad   200 001 Kč                             - 3 800,- bez DPH

 
Administrativni poplatek obsahuje:

-  všechny služby spojené s administrací prodaného vozidla
-  slevový voucher (na částku 500,- Kč) na všechny služby společnosti AUTOTÝM

Společnost Car Aukce zajistí (obvykle do 10 dnů od obdržení všech potřebných dokladů a dokumentů od kupujícího, potřebných ke změně vlastníka) zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Cena této služby je 1800,-Kč bez DPH.

Článek č. 5

Reklamační řád

 

1.             Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen vozidlo při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a nebo na jinak určeném místě uvedeném v kartě vozidla a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Kupující se mohl seznámit s odborným vyjádřením ke stavu vozidla vypracovaným soudním znalcem či s obdobným dokumentem popisujícím stav vozidla. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího a to ještě před odběrem vozidla.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími možnostmi:

a) Na e-mailovou adresu info@caraukce.cz.

b) Poštou na adresu prodávajícího.

c) Osobně v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to písemnou formou

Kupující je povinen uvést:

a) Evidenční číslo vozidla (číslo kupní smlouvy).

b) Doložit doklad o vlastnictví vozidla (faktura, daňový doklad).

c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).

2.             Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3.             Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:

Ke každému zboží je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje podpisem kupní smlouvy a předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, který by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude Car Aukce, spol. s r.o. hradit.

Reklamace zaniká:

Vypršením záruční doby, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.

 

 

 

 

Článek č. 6

Závěrečná ustanovení

 

1.             Aukce prováděné podle těchto všeobecných obchodním podmínek nepodléhají zákonu č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v jiných právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.

2.             Car Aukce si vyhrazuje právo ve smyslu tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.

3.             Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách v sekci Služby/Internetová business aukce Car Aukce/Všeobecné obchodní podmínky.

 

 

 

 

V Praze dne 1. srpna 2017