Obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel

(Kamenná business aukce)

 

Vážení, dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že společnost Car Aukce, spol. s r.o. se Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana (dále jen „Car Aukce, spol. s r.o.) vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel (dále jen „Obchodní veřejná soutěž“) ve smyslu § 1772 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 

1.     Společnost tímto vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých vozidel uvedených v seznamu vozidel určených k prodeji. Předmětem smlouvy bude koupě příslušného vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou zájemci. Zásady ostatního obsahu kupní smlouvy je možné si vyžádat u Car Aukce, spol. s r.o.

2.     Veřejná soutěž se koná formou aukce (dále jen „Aukce). Aukci řídí osoba pověřená společností Car Aukce, spol. s r.o. (dále jen „Vedoucí Aukce).

 

Článek II.

Konání aukce, způsob podávání návrhů, výběr nejvhodnějšího návrhu

 

 

1.   Aukce se bude konat, v sídle provozovny Car Aukce, K Raškovci 1360, Kolín (areál společnosti Klán s.r.o.). Prohlídka vozidel a registrace účastníků se bude konat v provozovně Car Aukce, spol. s r.o.,K Raškovici 1360, Kolín, jeden pracovní den před konáním Aukce a v den konání Aukce v době od 8:00 do 12:00 hodin.

2.     Registrace účastníků Aukce: Zájemci o účast v Aukci (fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé nebo právnické osoby) se zaregistrují zdarma v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. (Kolín) v době prohlídky vozidel a bude jim vydána registrační karta. Zájemce, jemuž byla vydána registrační karta, je považován za účastníka Aukce. Jiné osoby, jež nejsou účastníky Aukce ve shora vymezeném smyslu, nejsou oprávněny dražit.

3.     Vozidla budou účastníkům Aukce nabízena ke koupi dle pořadí uvedeného v seznamu vozidel určených k prodeji.

4.     Vedoucí Aukce vždy před učiněním každé jednotlivé výzvy na podání návrhu na uzavření smlouvy na koupi vozidla uvede jeho pořadové číslo, typ vozidla a jeho vyvolávací cenu (seznam nabízených vozidel bude uveřejněn na www.caraukce.cz 4 pracovní dny před Aukcí a Car Aukce, spol. s r.o. jej zašle na vyžádání zájemci cca 3 dny před Aukcí včetně návrhu kupní smlouvy). 

5.     Účastníci Aukce podávají návrhy na uzavření smlouvy zvednutím registrační karty ihned po učinění výzvy. Podáním návrhu jsou účastníci Aukce vázáni. Zvýšení ceny účastníkem Aukce bude vždy probíhat zvednutím registračního čísla a oznámením nabízené kupní ceny. Částku, o níž se bude zvyšovat kupní cena, oznámí na začátku Aukce Vedoucí Aukce. Tuto částku má právo měnit v průběhu aukce po předchozím oznámení.

6.     Za nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy na jednotlivé vozidlo bude považován návrh účastníka Aukce, který nabídl nejvyšší kupní cenu. Kupní cena nabídnutá účastníkem Aukce bude Vedoucím Aukce dvakrát hlasitě vyhlášena a nenabídne-li jiný účastník Aukce vyšší kupní cenu, Vedoucí Aukce ihned po druhém vyhlášení nejvyšší nabídky oznámí, který návrh na uzavření smlouvy byl vybrán.

7.     Vyrozumnění ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na koupi konkrétního vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, bude probíhat tak, že Vedoucí Aukce přečte do mikrofonu označení vítězného účastníka Aukce ve vztahu k příslušnému vozidlu.

8.     Po skončení Aukce na každé jednotlivé vozidlo je vítězný účastník Aukce povinen okamžitě složit v hotovosti na místě nevratnou kauci ve výši Kč 10.000,-. V případě, že uvedenou kauci nezaplatí, považuje se toto za zmaření Aukce daného vozidla a Vedoucí Aukce má právo jej vyloučit z další účasti v Aukci a Car Aukce, spol. s r.o. má právo požadovat po takovém účastníkovi úhradu smluvní pokuty a to až do výše Kč 20.000,-. Car Aukce, spol. s r.o. má v takovém případě právo nabídnout vozidlo účastníkovi Aukce, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu.

9.     Účastníci Aukce mají možnost hradit kauce na vydražená vozidla ze zálohy složené na účet Car Aukce, spol. s r.o. Zálohu je možné složit nebo převést na účet číslo 195931939/0300 a variabilním symbolem účastníka Aukce. Z organizačních důvodů je nutné, aby záloha byla připsána na uvedeném účtu nejpozději v okamžiku registrace účastníka v provozovně Car Aukce. Po vydražení vozidel dostane vítězný dražitel příjmový doklad o složení kauce stejně jako při platbě v hotovosti a nevyčerpaný zůstatek zálohy bude odeslán následující pracovní den po aukci zpět na účet, z něhož byly peníze odeslány nebo na účet, který si určí účastník Aukce (v případě hotovostního vkladu). Pokud této možnosti úhrady kauce účastník Aukce využije, je nutné nahlásit tuto skutečnost při registraci.

10.   Po skončení Aukce rozhodne Car Aukce, spol. s r.o. o uzavření kupní smlouvy na konkrétní vozidlo s účastníkem Aukce, který podal nejvyšší kupní cenu. Takto vybraný účastník Aukce je označen za vítězného, účastník aukce je oprávněn doplatit dle předaných pokynů rozdíl mezi kupní cenou a zaplacenou. V takovém případě je v provozovně Car Aukce, spol. s r.o., K Raškovci 1360, Kolín s vítězným účastníkem Aukce sepsána kupní smlouva a předávací protokol a účastník je oprávněn příslušné vozidlo okamžitě převzít. Okamžikem podpisu kupní smlouvy se zaplacená kauce stává zálohou za dané vozidlo.

11.   Nedoplatí-li do 5 pracovních dnů od skončení Aukce vítězný účastník rozdíl mezi kupní cenou, včetně administrativního poplatku a poplatku za dohlášení  příslušného vozidla a zaplacenou kaucí a/nebo neodebere-li vozidlo do uvedeného termínu (včetně), složená kauce propadá ve prospěch Car Aukce, spol. s r.o.. V případě, že vítězný účastník Aukce doplatí zbytek kupní ceny včetně administrativního poplatku a poplatku za dohlášení, ale neodebere ve lhůtě vozidlo, bude mu po marném uplynutí lhůty k odebrání vozidla vrácena kupní cena po odečtení kauce. V těchto případech má Car Aukce, spol. s r.o. právo nabídnout uzavření kupní smlouvy na koupi tohoto vozidla účastníkovi Aukce v pořadí s druhým nejvyšším návrhem kupní ceny.

12.   Výše administrativního poplatku ke každému vydraženému vozidlu je stanovena v návaznosti na dosaženou konečnou prodejní cenu a to v následujících sazbách:

 

                            Cena vozu od               0 Kč do   30 000 Kč      - bez poplatku

                            Cena vozu od       30 001 Kč do 100 000 Kč     - 2 200,- bez DPH

                            Cena vozu od     100 001 Kč do 200 000 Kč     - 3 000,- bez DPH

                            Cena vozu nad   200 001 Kč                             - 3 800,- bez DPH

 

 
Administrativni poplatek obsahuje:
-  všechny služby spojené s administrací prodaného vozidla
-  slevový voucher (na částku 500,- Kč) na všechny služby společnosti AUTOTÝM

13.   V případě, že žádný z účastníků neprojeví zájem o nabízené vozidlo za jeho vyvolávací cenu, může Car Aukce, spol. s r.o. rozhodnout o snížení vyvolávací ceny. V případě, že Car Aukce, spol. s r.o. nerozhodne o snížení vyvolávací ceny nabízeného vozidla, účastníci Aukce již nejsou oprávněni činit návrhy na koupi takového vozidla.

14. Společnost Car Aukce zajistí (obvykle do 10 dnů od obdržení všech potřebných dokladů a dokumentů od kupujícího, potřebných ke změně vlastníka) zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Cena této služby 1800,-Kč bez DPH.

15.   Vítězný účastník je povinen odebrat vozidla z provozovny společnosti Car Aukce, spol. s r.o. do sedmi pracovních dnů. V případě, že vozidlo bude vydáno vítěznému účastníkovi později a příčinu zpoždění vydání nemohla společnost Car Aukce, spol. s r.o. ovlivnit, má právo si účtovat poplatek za parkování vozidla ve výši Kč 90,- bez DPH za každý kalendářní den a to až do data vyzvednutí vozidla včetně.

 

Článek III

Reklamační řád

 

1. Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen vozidlo před převzetím prohlédnout a zkontrolovat. Stav jednotlivých skupin vozidla v době převzetí není možné následně reklamovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávající a to ještě před odběrem vozidla.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími možnostmi:

a) Na e-mailovou adresu info@caraukce.cz

b) Poštou na adresu prodávajícího.

c) Osobně v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to písemnou formou

Kupující je povinen uvést:

a) Evidenční číslo vozidla (číslo kupní smlouvy).

b) Doložit doklad o vlastnictví vozidla (faktura, daňový doklad).

c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).

 

   2. Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

   3. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:

Ke každému zboží je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje podpisem kupní smlouvy a předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, který by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude Car Aukce, spol. s r.o. hradit.

 

Reklamace zaniká:

 

Vypršením záruční doby, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.

 

 

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

 

1.     Car Aukce, spol. s r.o. si vyhrazuje právo ve smyslu § 1752 Občanského zákoníku tyto podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna uveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky soutěže.

2.     Tyto podmínky soutěže budou uveřejněny na www.caraukce.cz a v místě konání Aukce.

3.     Tato obchodní veřejná soutěž se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ani zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, části VI, hlava IV („prodej movitých věcí v soudní dražbě“) a tyto zákony se na tuto obchodní veřejnou soutěž nevztahují. V případě, že se v podmínkách této soutěže vyskytují pojmy shodné či

obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely této Obchodní veřejné soutěže.


 

 

 

V Praze dne 1.9. 2017


 

 

 

Petr Hodný

jednatel společnosti