VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOBAZARU


Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje Vozidel v  Autobazaru ,  jejímž předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „automobil“), uzavírané mezi společností Car Aukce, spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana (dále jen „Car Aukce“) jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).
K tomuto datu pozbývají účinnosti veškeré dříve zveřejněné Všeobecné obchodní  podmínky  Autobazaru Car Aukce.

Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek  je Car Aukce, spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČO: 26972697 zastoupená Petrem Hodným, jednatelem společnosti.

 
Článek č. 1
Předání automobilu a přechod nebezpečí škody na automobilu

Prodávající se zavazuje kupujícímu předat automobil po uhrazení celé kupní ceny včetně administrativního poplatku a poplatku za dohlášení v hotovosti, popřípadě převodem na bankovní účet. Od okamžiku převzetí automobilu kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že od tohoto okamžiku bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem).   Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá pouze za vady, které měl automobil v době přechodu nebezpečí škody (tedy nejčastěji při předání)  s výjimkou vad, které kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy a Prodávající v žádném případě neodpovídá za tyto vady:

- vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí kupujícím,
- vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím,
- vady, na které byl kupující výslovně upozorněn.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

V souvislosti s odpovědností za právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nepochází z trestné činnosti, že na automobilu nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby, a že automobil není předmětem leasingu.  V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.  .
                                                             

Článek č. 2
Další ustanovení

  1. Car Aukce zajistí (obvykle do 10 dnů od obdržení všech potřebných dokladů a dokumentů od kupujícího, potřebných ke změně vlastníka) zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Cena této služby je 1800,- Kč bez DPH. Kupující je povinen do 5-ti pracovních dnů od převzetí vozidla předat společnosti Car Aukce plnou moc k   přepisu vozidla s úředně ověřeným podpisem, která mu byla spolu s vozidlem předána, a dále protokol  o evidenční kontrole vozidla.
  2. Car Aukce je oprávněna účtovat ke každému prodanému vozidlu administrativní poplatek hrazený kupujícím v návaznosti na prodejní cenu a to v následujících sazbách :
Cena vozu od             0 Kč do   30 000 Kč       - bez poplatku
Cena vozu od      30 001 Kč do 100 000 Kč       - 2 200,- bez DPH
Cena vozu od    100 001 Kč do 200 000 Kč       - 3 000,- bez DPH
Cena vozu nad   200 001 Kč                           - 3 800,- bez DPH

Článek č. 3
Reklamační řád
 
  1. Povinnosti kupujícího:
    Kupující je povinen vozidlo při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. Kupující je povinen převzít vozidlo v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a nebo na jinak určeném místě uvedeném v kartě vozidla a to tak, že vozidlo odebere přímo kupující nebo jeho zplnomocněný zástupce. Kupující se mohl seznámit s odborným vyjádřením ke stavu vozidla vypracovaným soudním znalcem či s obdobným dokumentem popisujícím stav vozidla. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla, který se součástí kupní smlouvy a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího a to ještě před odběrem vozidla.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími možnostmi:
a) Na e-mailovou adresu info@caraukce.cz
b) Poštou na adresu prodávajícího.
c) Osobně v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to písemnou formou
Kupující je povinen uvést:
a) Evidenční číslo vozidla (číslo kupní smlouvy).
b) Doložit doklad o vlastnictví vozidla (faktura, daňový doklad).
c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).
2.    Povinnosti prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
3.    Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:
Ke každé kupní smlouvě za vozidlo je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje podpisem kupní smlouvy a předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, které by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude Car Aukce, spol. s r.o. hradit.
Reklamace zaniká:
Vypršením záruční doby, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.
 
Článek č. 4
Závěrečná ustanovení
 
  1. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.  Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.  Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vlastníkem  automobilu se kupující stává okamžikem převzetím automobilu a uhrazení celé kupní ceny za automobil. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Car Aukce si vyhrazuje právo ve smyslu tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách v sekci Služby/Autobazar/Všeobecné obchodní podmínky.
  4. Kupující podpisem kupní smlouvy prohlašuje že :
a) souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek
b) mu bylo prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným  automobilem  zkušební  jízdu (pokud technický sta vozidla jízdu umožňuje) tak, aby se mohl řádně  seznámit s funkčností automobilu a s jeho technickým stavem
c) mu bylo prodávajícím umožněno prohlédnout si automobil před jeho koupí v prostorách prodávajícího, a to za účasti kupujícího i jím přizvaného odborníka, kterého byl kupující oprávněn pověřit kontrolou technického stavu automobilu a jeho  prohlídkou
 
V Praze dne 1. února 2017