Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Log inPřihlášení RegistraceRegistrace
 +420 724 344 591
 info@caraukce.cz
― 19 let zkušeností ―
Prodaných vozidel
47 392

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje vozidel společnosti Car Aukce, jejichž termín ukončení Aukce je od 03.01.2022 včetně. K tomuto datu pozbývají účinnosti veškeré dříve zveřejněné Všeobecné obchodní podmínky. Tyto Aukce probíhají formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel a tyto všeobecné obchodní podmínky jsou současně podmínkami této soutěže. 
Vydavatelem těchto všeobecných obchodních podmínek a vyhlašovatelem soutěže je Car Aukce, spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČO: 26972697 zastoupená Petrem Hodným, jednatelem společnosti (dále jen „Car Aukce“). Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 03.01.2022. 
 
Článek č. 1
Vymezení pojmů

Výdejní místo“ je místo, kde si Vítězný účastník aukce (případně zplnomocněná osoba) převezme vozidlo. Výdejním místem je provozovna Car Aukce, která se nachází na adrese K Raškovci 1360/V, 280 02 Kolín , avšak Výdejním místem může být i jiné místo, které bude určené společností Car Aukce  .  
"Umístění vozidla" je místo, kde se nacházejí příslušná vozidla, která jsou nabízena k prodeji v Aukci (uvedeno v kartě vozidla)
„Vozidlem“ se rozumí nové nebo ojeté silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které je nabízeno k prodeji v Aukci.
„Aukce“ je obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi jednotlivých Vozidel (ve smyslu 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) uvedených v Nabídce vozidel určených k prodeji. Předmětem smlouvy je koupě příslušného Vozidla za nejvyšší kupní cenu navrženou Účastníky aukce. Tyto všeobecné podmínky jsou současně podmínkami této soutěže.
Obchodní veřejná soutěž se koná formou Elektronické aukce na internetových stránkách www.caraukce.cz , nebo Kamenné aukce konané v provozovně Car Aukce, která se nachází na adrese K Raškovci 1360/V, 280 02 Kolín.
„Nabídka vozidel“ je seznam vozidel nabízených k prodeji formou Aukce. Tento seznam je zveřejněn na internetových stránkách www.caraukce.cz .
„Karta vozidla“ je souhrn informací vztahujících se ke konkrétnímu Vozidlu,  má elektronickou podobu a je umístěna na internetových stránkách www.caraukce.czObsahem karty jsou technické údaje o Vozidle, popis jeho technického stavu, Vyvolávací cena a termín Aukce.
„Vyvolávací cenou“ se rozumí cena (včetně DPH)  za níž je Vozidlo nabídnuto v Aukci a současně je spodní hranicí pro podávání finančních nabídek Účastníků aukce, (vyjma Elektronické aukce Zlevňovací)
„Kupní cenou“ se rozumí cena (včetně DPH) , kterou Vítězný účastník aukce nabídl v Aukci za koupi Vozidla a Car Aukce ji dle těchto všeobecných obchodních podmínek potvrdila.
„Registrovaným dražitelem“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, které na základě její žádosti Car Aukce vytvořila vlastní uživatelský účet a přidělila jí přihlašovací údaje k tomuto účtu a tím jí umožnila účastnit se Aukce.
„Účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla.
„Vítězným účastníkem aukce“ se rozumí Registrovaný dražitel, který podal nabídku na Kupní cenu nabízeného Vozidla, a tato nabídka do ukončení aukce daného Vozidla nebyla překonána jiným Účastníkem aukce.
„Pokyny pro převzetí vozidla“ se rozumí e-mailová zpráva Vítěznému účastníkovi aukce obsahující sdělení , za jakou částku bylo dané Vozidlo vydraženo, jakým způsobem je Vítězný účastník aukce povinen uhradit Kupní cenu spolu se všemi poplatky, jakým způsobem je povinen si Vozidlo převzít.
Prodávajícím“ se rozumí Car Aukce, pouze v případě prodeje v Elektronické aukci EURO, je prodávajícím Global Aukce spol. s r.o. (IČ 02302772)
Kupujícím“ se rozumí vítězný účastník aukce, který splní podmínky dle těchto VOP.
  
Článek č. 2
Nabídka Vozidel

1.    Zájemci o Vozidla zveřejněná v Nabídce vozidel mají možnost si tato Vozidla nezávazně prohlédnout na místě "Umístění vozidla" v době od zveřejnění Vozidla do dne konání Aukce. (některé místa  "Umístění vozidla" prohlídku neumožňují) Prohlídky Vozidel se mohou uskutečnit pouze  po předchozí dohodě s příslušnými pracovníky  na telefonních číslech: 724 344 591 nebo 725 754 663. 
2.    Car Aukce si vyhrazuje právo vyřadit Vozidlo z Nabídky vozidel bez udání důvodu, a to kdykoliv od jeho zařazení do Nabídky vozidel do okamžiku zahájení aukce.  Vyjmutím Vozidla z Nabídky vozidel nevzniká Registrovaným dražitelům ani třetím osobám nárok na jakoukoliv finanční náhradu.
 
Článek č. 3
Prodej Vozidel v Aukci
 
1.    Aukce probíhá na internetových stránkách www.caraukce.cz nebo v případě Kamenné aukce fyzicky na adrese : K Raškovci 1360/V, Kolín 5 a nakupovat Vozidla v  Aukci jsou oprávněni pouze Registrovaní dražitelé.
2.    Má se za to, že zájemci o nabízená Vozidla se dostatečně seznámili  s těmito Vozidly a své finanční nabídky podávají s vědomím, že znají dobře technický a právní stav těchto Vozidel.
3.    Nabídka vozidel začíná ve stanovený den a čas pro danou Aukci, je zveřejněna na internetových stránkách www.caraukce.cz, 
4.    Registrovaní dražitelé mají možnost podávat své návrhy na uzavření smlouvy v průběhu konání Aukce formou podání nabídky na Kupní cenu. Podá-li Účastník aukce nabídku na Kupní cenu vozidla, pak souhlasí se všemi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník aukce závazný a neodvolatelný návrh na Kupní cenu.    
5.   Vítěznému účastníku aukce .(vyjma Kamenné aukce) bude neprodleně po ukončení celé Aukce zaslán e-mail obsahující seznam Vozidel, u nichž nabídl tento Účastník aukce nejvyšší Kupní cenu.
6.   Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy Car Aukce zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro převzetí vozidla u Kamenné aukce příklepem licitátora.
7.   Vítězný účastník, kterému Car Aukce zaslala Pokyny pro převzetí vozidla nebo mu je zpřístupnila, je oprávněn a současně povinen do pěti pracovních dnů ode dne konání Aukce, splnit podmínky uvedené v Pokynech pro převzetí vozidla, zaplatit Kupní cenu včetně všech poplatků uvedených ve všeobecných podmínkách , zplnomocnit Car Aukce k registraci vozidla a převzít Vozidlo ve Výdejním místě za současného podepsání Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy. Nesplnění některé z takových podmínek ze strany Vítězného účastníka, zakládá právo Car Aukce odstoupit od prodeje předmětného vozidla. Dnem uhrazení a připsání Kupní ceny na účet společnosti Car Aukce je Kupující povinen sjednat k tomuto datu a ke konkrétnímu vozidlu Povinné ručení motorového vozidla. 
8.   Pokud Vítězný účastník nesplní některou ze svých povinností, není Car Aukce vůči Vítěznému účastníku ničím nadále vázána a může nabídnout předmět aukce (vozidlo) v pořadí druhému Účastníku aukce, který podal nabídku na Kupní cenu a je svou nabídkou vázán stejně jako Vítězný účastník.
9.   V případě, že si Vítězný účastník aukce (Účastník aukce) nevyzvedne vozidlo ve stanovené lhůtě (do 5 pracovních dnů od výzvy) nebo následně nedoručí Car Aukci ve stanovené lhůtě (do 7 pracovních dnů od převzetí vozidla) všechny doklady potřebné k přepisu vozidla (Povinné ručení motorového vozidla, Ověřenou plnou moc, Protokol o evidenční kontrole, Technické průkazy od vozidla) má Car Aukce právo si účtovat za takto nedodržené lhůty,  dodatečně smluvní pokutu, a to ve výši až 3 000,- Kč. za každé porušení lhůty. Smluvní pokuta může být udělena opakovaně v případě, že Vítězný účastník aukce po uplynutí předchozí  lhůty nesplní svou povinnost a po výzvě (zaslané elektronicky) opět poruší stanovené lhůty.
10.   V případě, že Vítězný účastník (případně Účastník aukce) odmítne vozidlo bez závažného důvodu odebrat, bude mu účtován poplatek za zmaření aukce ve výši 10% kupní ceny vozu maximálně však 50.000- Kč (cena uvedena bez DPH)   případně mu může být odebrán přístup do systému aukcí.
11.  Car Aukce neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Účastníkovi aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.
12.  Car Aukce neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu Car Aukce poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.
13.  Car Aukce nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou. Car Aukce má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného dražitele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.
14.  Car Aukce neodpovídá za pravdivost a úplnost údajů uvedných v Kartě vozidla nabízených zadavateli prostřednictvím aukčního systému Aukce, zejména údajů o množství, jakosti, užitných vlastností a vad vozidel.

Článek č. 4
Prodej vozidla v Aukci ( tzv. OTEVŘENÁ AUKCE)
 
1.   Aukce probíhá na internetových stránkách www.caraukce.cz. v okně Otevřená aukce. Nabízet vozidla do  Aukce jsou oprávněni pouze Registrovaní uživatelé.
2.   Vložení nabídky vozidla do Aukce je bezplatné.
3.   Registrovaný uživatel může zadat maximálně 4 vozidla do aktuální aukce, další vozidla může vložit až po skončení předchozích zadaných vozidel. 
4.   Schválené vozidlo bude nabízeno po dobu 5 dnů na stránkách www.caraukce.cz v Otevřené aukci - Elektronické aukci ZLEVŇOVACÍ  negarantovaná
5.   Otevřená aukce má svou omezenou kapacitu nabízených vozidel. O spuštění  aukce zadaného vozidla rozhoduje Car Aukce,  zadavatel dostane informaci e-mailem.
6.   Zadavateli vozidla do  aukce bude neprodleně po ukončení  Aukce zaslán e-mail obsahující nabídku na nejvyšší Kupní cenu.
7.   Výsledky Aukce jsou platné v okamžiku, kdy Zadavatel zašle své stanovisko a Car Aukce zašle Vítěznému účastníku aukce Pokyny pro převzetí vozidla
8.   Předání  předmětu koupě a veškerých  dokumentů a dokladů potřebných k vozidlu probíhá tak, že si je Kupující převezme v místě bydliště/ místa podnikání/ sídla Zadavatele, pokud není dohodnuto jinak 
9.  Další povinnosti zadavatele :

a) odpovídá, že stav každého vozidla zcela odpovídá stavu uváděnému v popisu, nezatajil žádné známé vady na vozidle a upozornil na všechny technické a vizuální                  nedostatky
b) odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených k vozidlu
c) odpovídá za dokladovou bezvadnost každého vozidla, původ vozidla
d) povinnost předat předmět koupě Kupujícímu a veškerých  dokumentů, dokladů potřebných k vozidlu, pokud již došlo ke schválení podání na Kupní cenu
e) výslovně prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem vozidla, vlastní veškeré potřebné doklady potřebné k vozidlu, že na vozidle neváznou žádná práva třetích osob                    (výhrada vlastnictví, exekuce, předkupní právo, zákaz převodu nebo jiná práva), která omezují nebo neumožňují prodej vozidla a nabytí vlastnického práva Kupujícím.
f) povinnost umožnit po vzájemné dohodě Kupujícímu ještě před uhrazením Kupní ceny prohlídku vozidla, kontrolu, zda skutečný stav vozidla odpovídá popisu a                         fotodokumentaci uvedeným v aukci.
g) pokud při prohlídce  Kupujícím, dojde ke zjištění rozdílu mezi zaslaným popisem vozidla a skutečným stavem vozidla je Kupující oprávněn vozidlo nepřevzít do odstranění      takových rozdílů, případně vůbec neuzavřít Kupní smlouvu
h) vozidlo nesmí být do konce zadané aukce a do případného zamítnutí Kupní ceny prodáno nebo nabízeno jiným způsobem (např. není přípustná inzerce vozidla na jiném prodejním serveru)
i) přepis vozidla na  Kupujícího je povinností Prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.
j) povinnost nejpozději do 48 hodin od zaslání e-mailu o nabídce v aukci na tento odpovědět své stanovisko na schválení nebo zamítnutí nabídky  na Kupní cenu
 

11.  V případě, že Zadavatel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v bodě 9/ a,b,c,d,e,f,g,  následkem čehož dojde k nepřevzetí předmětného vozidla Vítězným účastníkem, sjednává se smluvní pokuta ve výši Administrativního poplatku (výše je stanovena v návaznosti na dosaženou Kupní cenu viz. Článek 5) v případě porušení povinností uvedných v bodě 9/h,i,j, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000,-Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, případně může být odebrán přístup do systému aukcí.
12.  V případě, že Vítězný účastník  odmítne vozidlo bez závažného důvodu odebrat, bude mu  udělena smluvní pokuta ve výši Administrativního poplatku (výše je stanovena v návaznosti na dosaženou Kupní cenu viz. Článek 5) případně  může být odebrán přístup do systému  aukcí.

13.  Car Aukce neodpovídá za škodu ani jinou újmu, která Zadavateli aukce vznikla tím, že Aukce byla přerušena, neproběhla řádně či vůbec v důsledku výpadků nebo přetížení internetové sítě či z jiných důvodů zásahu vyšší moci.
14.  Car Aukce neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti internetového aukčního systému Aukce jeho služby a zabezpečení. Je v zájmu Car Aukce poskytovat veškeré služby a funkce aukčního systému Aukce co možná v maximální kvalitě a úrovni.
15.  Car Aukce nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Registrovaného dražitele třetí osobou, pokud Registrovaný dražitel sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup. Car Aukce má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách www.caraukce.cz zadáním platných přihlašovacích údajů za Registrovaného uživatele, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny.
16.  Car Aukce neodpovídá za pravdivost a úplnost údajů uvedených v Kartě vozidla nabízených zadavateli prostřednictvím aukčního systému Aukce, zejména údajů o množství, jakosti, užitných vlastností a vad vozidel.

Článek č. 5
Administrativní poplatek  

Car Aukce je oprávněna účtovat k vydraženému vozidlu administrativní poplatek hrazený Kupujícím. Výše administrativního poplatku ke každému vozidlu je stanovena v návaznosti na dosaženou konečnou Kupní cenu (včetně DPH), a to v následujících sazbách.  
Kamenná aukce a Elektronické aukce STANDARDNÍ, RYCHLÁ, ZLEVŇOVACÍ, OTEVŘENÁ, ZLEVŇOVACÍ / KUP TEĎ je stanoven administrativní poplatek:

  • Cena vozu  od                0,- Kč       do     14.999,- Kč          1.000,- Kč
  • Cena vozu  od       15.000,- Kč       dále                               3.500,- Kč  +  1,5 % dosažené ceny 
         (ceny uvedeny bez DPH)    
  
Administrativní poplatek obsahuje  všechny služby spojené s administrací vozidla, žádné další poplatky nejsou účtovány!

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré náklady na dopravu a přípravu na dopravu z Výdejního místa, si hradí Kupující! 

U vozidel která hodlá Kupující vyvézt mimo ČR, obdrží  fakturu na Kupní cenu bez DPH a Car Aukce současně uplatňuje vratnou kauci. (tzv. Dohoda o kauci)
(Dohoda o kauci) je ve výši českého DPH a je vratná poté, co Kupující doloží jednoznačné důkazy o tom, že vozidlo   bylo skutečně  vyvezeno z ČR  a řádně registrováno mimo území ČR. Požadované důkazy je nutno doložit nejpozději do 2 měsíců  po datu fakturace, pozdější náhrada (vrácení kauce) není možné.  
 
Společnost Car Aukce po připsání celé kupní ceny včetně administrativních poplatků na účet Car Aukce vyzve kupujícího k  převzetí vozidla na „Výdejním místě“, kupující tak učiní nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy. (viz. článek 3 odstavec 9) 
                    

Registraci vozidla - přepis :
 zajistí Car Aukce nejpozději do skončení platnosti zaslané Evidenční kontroly, kterou zajistí kupující  neprodleně (nejpozději do 7 pracovních dnů) po převzetí vozidla, nebo zadavatel vozidla do aukce po vyrozumění o prodeji, případně Registraci včetně EK zajišťuje zadavatel aukce.
(následně společnosti Car Aukce dodá :Povinné ručení motorového vozidla, Ověřenou plnou moc, Protokol o evidenční kontrole, Technický průkaz od vozidla) 
Technický průkaz bude po provedení registrace, bezodkladně zaslán kupujícímu.
   
Cena služby (Car Aukce)  :  2300,- Kč (bez DPH)

Článek č. 6
Reklamační řád
 
1.    Povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen vozidlo při převzetí důkladně prohlédnout, zkontrolovat a vyzkoušet, seznámit se s jeho technickým stavem, že tento odpovídá stáří automobilu s přihlédnutím k jeho opotřebení.
Stav jednotlivých technických skupin vozidla v době převzetí není možné následně reklamovat. Kupující je povinen převzít vydražené vozidlo na Výdejním místě a to tak, že vozidlo odebere přímo Vítězný účastník aukce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi stavem vozidla popsaným v protokolu o předání vozidla a skutečným stavem vozidla je povinen o tom neprodleně informovat prodávající, a to ještě před odběrem vozidla. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat následujícími možnostmi:
1.    a) Na e-mailovou adresu info@caraukce.cz.
2.    b) Poštou na adresu prodávajícího.
3.    c) Osobně v provozovně Car Aukce, spol. s r.o. a to písemnou formou
 
Kupující je povinen uvést:
1.    a) Evidenční číslo vozidla.
2.    b) Doložit doklad o vlastnictví vozidla (faktura, daňový doklad).
3.    c) Uvést a popsat reklamovanou závadu (na základě žádosti prodávajícího je kupující povinen předložit písemnou dokumentaci k reklamované závadě).
4.    d) Povinnosti prodávajícího: 
Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného prodlení a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
   Všeobecná ustanovení reklamačního řádu:
Ke každému zboží je přikládán protokol o předání vozidla (dále faktura, daňový doklad). Kupující si je vědom, že kupuje vozidlo použité a souhlasí s jeho aktuálním stavem, což potvrzuje podpisem předávacího protokolu. Kupující nebude až do vyřešení reklamace s vozidlem nakládat ve smyslu opravy vozidla, stanovení ceny opravy vozidla, a zdrží se takových kroků, který by zapříčinily vznik jakýchkoliv dodatečných nákladů. Veškeré kroky související s vozidlem, na které je podána reklamace, bude kupující s prodávajícím konzultovat a společně se dohodnou na dalším postupu. Náklady vzniklé porušením tohoto ustanovení nebude Car Aukce, spol. s r.o. hradit.
   Reklamace zaniká:
Vypršením záruční doby, porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním vozidla v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami.

Článek č. 7
Zpracování osobních údajů

1. Společnost Car Aukce za účelem řádného průběhu Aukce zpracovává osobní údaje Registrovaných dražitelů. Osobní údaje Registrovaných dražitelů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Společnost Car Aukce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
2. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku 7.1. těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnují zejména údaje, které Registrovaný dražitel vyplní v rámci formuláře na internetových stránkách http://aukce.caraukce.cz/ (dále jen „Formulář“) při registraci či které poskytne v rámci vzájemné komunikace mezi ním a společností Car Aukce.
3.  V souvislosti s registrací souhlasí osoba vyplňující Formulář zatržením příslušného pole pod Formulářem s tím, aby společnost Car Aukce při shromažďování údajů o jeho osobě zpracovala také fotokopii jeho dokladu totožnosti, tj. fotokopii občanského průkazu, a to za účelem ověření jeho totožnosti a správnosti identifikačních údajů. Fotokopie dokladu totožnosti slouží pouze pro prvotní ověření totožnosti a nebude společností Car Aukce po provedení ověření totožnosti dále žádným způsobem zpracovávána ani uchovávána. Pokud zájemce o registraci nesouhlasí s poskytnutím kopie průkazu totožnosti, je možné, že společnost Car Aukce nebude schopna ověřit jeho identitu a provést registraci.
4. Registrovaný dražitel vyplněním a odesláním Formulář při registraci potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto Formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci Formuláře je zcela dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, která se chce stát Registrovaným dražitelem a znemožňuje tak provedení registrace.
5. Zatržením pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu dle článku 7.5. všeobecných obchodních podmínek“ v rámci Formuláře Registrovaný dražitel uděluje společnosti Car Aukce souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 7.2. těchto všeobecných obchodních podmínek pro účely zasílání obchodních sdělení společností Car Aukce včetně nabídky dalších služeb souvisejících s Aukcí (pojištění, financování, asistenční služby atd.). Za tímto účelem může dojít rovněž k poskytování osobních údajů Registrovaného dražitele v rozsahu identifikačních  údajů za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb osobám majetkově propojeným se společností Car Aukce (dále jen „Propojené osoby“), konkrétně:
·       Car Detect, spol. s r.o.
·       Global Aukce, spol., s r.o.
Se všemi marketingovými aktivitami společnosti Car Aukce uvedenými v tomto článku 7.5. všeobecných obchodních podmínek souvisí i analýza dřívějších vztahů Registrovaného dražitele se společností Car Aukce  včetně analýzy služeb a produktů, které společnost Car aukce Registrovanému dražiteli dříve poskytla/poskytovala, a to především z důvodu, aby společnost Car Aukce  mohla Registrovanému dražiteli dále nabídnout produkt, který by jej mohl nejvíce zajímat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku 7.5. Obchodních podmínek se uděluje na dobu 5 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Tento souhlas může Registrovaný dražitel odvolat kdykoliv a zdarma informováním společnosti Car Aukce. Odmítnutí udělení tohoto souhlasu ze strany Registrovaného dražitele či odvolání dříve uděleného souhlasu nemá žádný vliv na možnost účastnit se Aukcí či zaregistrovat se; i v případě neudělení tohoto souhlasu je společnost Car Aukce oprávněna zasílat Registrovanému dražiteli obchodní sdělení týkající se obdobných služeb (přímý marketing) na adresu, e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS na telefonní číslo adresáta ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud daný adresát předem nevyjádří svůj nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním.
6. Společnost Car Aukce je oprávněna zpracovávat osobní údaje Registrovaného dražitele automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne společnost Car Aukce Registrovanému dražiteli na vyžádání.
7. Osobní údaje poskytnuté Registrovaným dražitelem dle odstavce 7.2 těchto všeobecných obchodních podmínek budou společností Car Aukce zpracovány a uchovány po dobu existence účtu Registrovaného dražitele založeného prostřednictvím Formuláře.
8. Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla společnosti Car Aukce Registrovaný dražitel souhlasí s tím, aby s ním v souvislosti s jeho registrací na internetových stránkách http://aukce.caraukce.cz/ a dále po celou dobu trvání jeho vztahu se společností, společnost Car Aukce komunikovala v rámci kteréhokoliv smluvního vztahu, na základě kterého Registrovanému dražiteli společnost Car Aukce poskytuje své produkty či zprostředkovává související produkty, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost Car Aukce Registrovanému dražiteli tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující jeho osobní údaje, jakož i Registrovaného dražitele také informovat či s Registrovaným dražitelem jinak komunikovat v souvislosti s jeho smlouvami skrze tyto prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. emailem a/nebo SMS).
9. Registrovaný dražitel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči společnosti Car Aukce. Registrovaný dražitel má taktéž právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Car Aukce je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
e-mailová adresa:   gdpr@caraukce.cz
telefonní číslo:   +420 602 536 691
poštovní adresa:     „k rukám p. Petr Hodny“ na adresu Mostecká 273/21,Malá Strana 118 00 Praha 1
11. Kompletní informace o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje, je možné nalézt v dokumentech „Zásady zpracování osobních údajů“, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.caraukce.cz.
 
 Článek č. 8
Závěrečná ustanovení
 
1.    Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ani zákonem č. 99/1963 Sb. Občanským soudním řádem, části VI, hlava IV (prodej movitých věcí v soudní dražbě) a tyto zákony se na tuto Aukci nevztahují. V případě, že se v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyskytují pojmy shodné či obdobné s pojmy v těchto právních předpisech, mají pouze pracovní význam pro účely Aukce.
2.    Car Aukce si vyhrazuje právo ve smyslu § 1774 Občanského zákoníku tyto všeobecné obchodní podmínky měnit nebo zrušit, přičemž změnu nebo zrušení je povinna zveřejnit stejným způsobem, kterým byly vyhlášeny tyto podmínky.
3.    Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.caraukce.cz
4.    V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.
 
 
V Praze dne 3. ledna 2022