Kamenná Car Aukce

Co je to Kamenná Car Aukce?

Kamenná Car Aukce (dále jen „Aukce“) je klasický aukční způsob prodeje vozidel. Aukce má tři základní části – prohlídka vozidel před aukcí, samotná aukce v aukčním sále, výdej prodaných vozidel. Tato aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel (dále jen "Obchodní veřejná soutěž") ve smyslu § 1772 a násl. Zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)..

 

Kdo se může aktivně účastnit Aukce?

Aukce se může účastnit jak právnická a fyzická osoba - podnikatel, tak fyzická osoba - nepodnikatel, která splní podmínky registrace, jenž se provádí v době prohlídky vozidel v provozovně Car Aukce. Při registraci je třeba předložit originál nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, občanský průkaz, a pokud se daný subjekt účastní aukce v zastoupení, pak je nutné při registraci doložit plnou moc.

 

Kde získám informace o nabízených vozidlech?

Karty vozidel, která jsou určena k prodeji v budoucích Aukcích, jsou k dispozici na internetových stránkách v sekci Kamenná Car Aukce/Připravovaná vozidla. Tato nabídka je průběžně doplňována. Seznam vozidel pro aktuální Aukci včetně pořadových čísel a vyvolávacích cen je zveřejněn v sekci Kamenná Car Aukce/Aktuální aukce. Všechna nabízená vozidla je možné si ve stanovené době před aukcí fyzicky prohlédnout v provozovně společnosti Car Aukce.

 

Jaký je původ nabízených vozidel?

Většina vozidel pochází z předčasně ukončených smluv finančního leasingu a z řádně ukončených smluv operativního leasingu. V nabídce jsou také vozidla od dalších vlastníků, zejména společností s větším vozovým parkem.

 

Jsou vozidla prověřená?

Většina nabízených vozidel je prověřena mezinárodní ověřovací organizací Car Detect v databázi odcizených vozidel Policie ČR a byla u nich provedena fyzická expertíza původnosti identifikačních znaků (prověrka typu K). Odborný certifikát, který je po prověření vozidla vystaven, je uznáván leasingovými společnostmi v České republice. Kopie tohoto certifikátu je přílohou karty vozidla umístěné na internetových stránkách.

 

Kde se dozvím o konání Aukce?

Termín Aukce je zveřejněn na internetových stránkách www.caraukce.cz. Aukční seznam vozidel nabízených v konkrétní Aukci je zveřejněn 5 pracovních dnů před konáním této Aukce. V tomto seznamu jsou vozidla uvedena v pořadí, v jakém budou dražena a u všech vozidel jsou uvedeny vyvolávací ceny.

 

Jaký je časový plán Aukce?

Termín konání aukce bude upřesněn před aukcí a prohlídka vozidel a registrace účastníků Aukce je možná již od předchozího dne.
 

den před Aukcí
 9.00 – 15.30 Registrace účastníků a prohlídka vozidel
den Aukce
 8.00 – 12.00 Registrace účastníků a prohlídka vozidel
den Aukce
od 13.00 Aukce vozidel

 

Kde a kdy si mohu vozidla prohlédnout?

Nabízená vozidla mají účastníci Aukce možnost si prohlédnout v den konání Aukce v provozovně Car Aukce v době od 8:00 do 11:30 hodin a předchozí den v době od 9:00 do 16:00 hodin. Každé vozidlo je viditelně označeno pořadovým číslem, pod kterým je nabízeno v Aukci a uvnitř vozidla se nachází prezentační karta vozidla v tištěné podobě, včetně technické části znaleckého posudku, kopie technického průkazu a kopie odborného certifikátu Car Detect. Vozidla jsou otevřena a je umožněno startování. Po dobu prohlídky vozidel je ze strany organizátora Aukce zajištěn personál, který poskytuje základní technické informace k vozidlům a dbá na bezpečnost účastníků Aukce a nabízených vozidel.

Vstup na prohlídku Kamenné aukce je povolen pouze pro jednoho registrovaného dražitele bez doprovodu další osoby (tedy 1+0).

Vstup do sálu  bude umožněn registrovanému dražiteli a jedné osobě jako doprovod (tedy 1+1).

Kde probíhá vlastní Aukce?


Vlastní Aukce probíhá v v prostorách společnosti Klán Kolín spol. s.r.o v době od 13:00 do 17:00 hodin - není-li stanoveno jinak. 

Jakým způsobem se vybírá nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy?

Licitátor vždy před začátkem aukce každého vozidla uvede jeho pořadové číslo, tovární značku a typ vozidla a jeho vyvolávací cenu. Vozidlo je současně představeno na projekčním zařízení, kde je uvedena fotografie vozidla a jeho stručná charakteristika – tovární značka, typ, rok výroby a vyvolávací cena.


Účastníci Aukce podávají své návrhy na uzavření kupní smlouvy zvednutím své karty s číslem dražitele nad hlavu ihned po ohlášení jednotlivé výzvy.
Za nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy na jednotlivé vozidlo je považován návrh účastníka Aukce, který nabídl nejvyšší kupní cenu. V případě, že žádný z účastníků Aukce neprojeví zájem o nabízené vozidlo za jeho vyvolávací cenu, může být tato dle uvážení zadavatele Aukce snížena.
Po skončení aukce na každé jednotlivé vozidlo je vítězný účastník Aukce povinen okamžitě složit v hotovosti na místě nevratnou kauci ve výši Kč 10.000,-. V případě, že uvedenou kauci nezaplatí, považuje se toto za zmaření aukce daného vozidla a takový účastník Aukce může být vyloučen z další účasti v Aukci a organizátor Aukce má právo požadovat po takovém účastníkovi uhrazení smluvní pokuty až do výše 20.000,- Kč. Organizátor aukce má v takovém případě právo nabídnout vozidlo účastníkovi, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu.

 

Mohu uhradit kauci bezhotovostně?

Účastníci Aukce mají možnost hradit kauce ze zálohy složené na účet společnosti Car Aukce, spol. s r.o.. Zálohu je možné složit nebo převést na účet číslo 195931939 / 0300 a variabilním symbolem je IČ účastníka Aukce. Z organizačních důvodů je nutné, aby záloha byla připsána na uvedeném účtu nejpozději v okamžiku registrace účastníka při prohlídce vozidel. Po vydražení vozidel dostane vítězný účastník aukce příjmový doklad o složení kauce stejně jako při platbě v hotovosti a nevyčerpaný zůstatek zálohy bude odeslán následující pracovní den po Aukci zpět na účet, z něhož byly peníze odeslány nebo na účet, který si určí účastník Aukce (v případě hotovostního vkladu). Pokud této možnosti úhrady kauce účastník Aukce využije, je nutné, aby nahlásil tuto skutečnost při registraci.

 

Jakým způsobem uhradím kupní cenu?

Po skončení Aukce má každý vítězný účastník Aukce právo uzavřít kupní smlouvu na vydražené vozidlo. Takový účastník Aukce je povinen doplatit plnou kupní cenu včetně administrativního poplatku. Platbu je možno provést vkladem na účet organizátora aukce nebo převodním příkazem na tentýž účet do 5 pracovních dnů ode dne konání Aukce. Podklady pro úhradu doplatku dostane každý vítězný účastník Aukce při složení kauce. V případě, že vítězný účastník Aukce nezaplatí ve stanoveném termínu celou kupní cenu včetně administrativního poplatku, složená nevratná kauce propadá. Uzavření smlouvy na koupi tohoto vozidla má organizátor Aukce právo nabídnout účastníkovi Aukce v pořadí s druhým nejvyšším návrhem kupní ceny.

 

Jak a kde uzavřu kupní smlouvu a kde si vyzvednu vozidlo?

Po uhrazení celé částky uvedené v podkladech pro úhradu je s vítězným účastníkem aukce sepsána v provozovně Car Aukce kupní smlouva. Poté si kupující může vozidlo na témže místě okamžitě vyzvednout. O předání vozidla bude vyhotoven předávací protokol.

 

Změny údajů v TP

Společnost Car Aukce zajistí (obvykle do 10 dnů od obdržení všech potřebných dokladů a dokumentů od kupujícího, potřebných ke změně vlastníka) zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Cena této služby je 1.800,- Kč bez DPH.